مدارس: فرزانگان،ملت،صداوسیما،نمونه دولتی امام رضا،تیزهوشان بهشتی،فرزانگان پویا 

موسسات : گاج،قلمچی،جهان دانش،هدفمند، چراغ دانش، نسیم پویش، آلفا،جهش گام

فیلم های آموزشی: شبکه دانا،گل واژه،ایوان.

مدرس پروازی: ساری،بابل،زنجان 

کلاس های آنلاین: آنیران،هدفمند

تالیفات: فیزیک ۱،فیزیک پایه،فیزیک دوازدهم

طراح آزمون های آزمایشی : تستر